----- Original Message -----
From: Anne Larsen Justiniano
To: Abdel Illah Sabri ; Anette Pedersen ; Annelise Hansen ; Claus B. Jørgensen ; Claus Jensen ; Dorthe Winther ; Henrik Terkelsen ; Ib Sander ; Jan Møller Pedersen ; Jan Olsen ; Jens Klindt ; Jesper H. Jacoksen ; Jytte Bjergvang ; Jørgen Damgaard ; Lars Schou Pedersen ; Leila Bech ; Line Jørgensen ; Martin Tange ; Merete Petersen ; Pascal de Cardier ; Per Olsen ; Pernille Hansen ; Poul Otto Seidel ; Signe Lander Frederiksen ; Svend Skov Jensen ; Troels Brandt ; Vagn Andersen
Sent: Monday, October 04, 2010 9:39 AM
Subject: Invitation til konference

 

Kære medlemmer af Slagelse Kommunes lokalråd, landsbyråd m.m.

 

Hermed fremsendes en invitation til en konference som finder sted den 6. november i Gimlinge Forsamlingshus fra kl. 9 – 13.30. Programmet byder på oplæg der har udviklingen i landdistrikterne som fokus. Bemærk at sidste frist for tilmelding er den 27. oktober.

 

Vi håber I har lyst til at deltage.

 

http://www.slagelse.dk/filer/logo/DesignGuide.gif 

Venlig hilsen

Anne Larsen Justiniano
Borgerkonsulent

Innovation og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør

Dir. tlf: 58 57 38 27
Fax: 58 57 90 10
aljus@slagelse.dk
www.slagelse.dk

EAN: 5798007362812

invitation til landistrikt t mail.pdf

NYHEDSBREV

Fra Kontaktudvalget for Lokalråd i Slagelse Kommune (KLR) 27. september 2010.

 

I vores forrige nyhedsbrev beskrev vi problemerne med, at komme igennem til forvaltningen. Siden er det ikke gået meget bedre, og det har været vanskelligt at få sat program og dato på den kommende landdistriktskonference.

 

Sidste år blev alle Lokalråd i kommunen inviteret til Landdistriktskonference i Frederikshavn arrangeret af Indenrigsministeriet, og således er vi også i år blevet inviteret til ministeriets Landdistriktskonference, denne gang til Karrebæksminde d. 17. og 18. september. Invitationen blev ikke formidlet ud fra Kommunen til alle lokalrådene, og det var lidt ærgerligt når nu konferencen blev placeret så tæt på vores område.

 

Men der er lys forude – d. 10. september har KLR modtaget en mail fra vores tidligere kontaktperson, borgerkonsulent Anne Larsen Justiniano. Hun er nu placeret i afdelingen for Innovation & Erhvervsudvikling, og sidder fysisk på det gamle rådhus i Korsør – Anne har overtaget jobbet som forvaltningens kontaktperson for Lokalrådene.

 

Allerede d. 20. september var KLR inviteret til møde med hende, for at få den kommunale Landdistriktskonference på skinner igen. Datoen er fastsat til d. 6. november i Gimlinge Forsamlingshus. Det foreløbige program i overskrifter er:

Det endelige program og tidspunkter fremsendes senere, men sæt allerede nu X i kalenderen d. 6. november.

 

KLR holder altså generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning.

3.   Bestyrelsens planer for kommende initiativer forelægges til godkendelse.

4.   Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

5.   Forelæggelse af budget for det det kommende år til godkendelse.

6.   Behandling af indkomne forslag.

7.      Valg af 2 medlemmer for 2 år til bestyrelsen, på valg er:

    1. Jørgen Damgaard
    2. Lars Schou

8.      Valg af 1 suppleanter for 1 år til bestyrelsen, på valg er:

    1. Mona Vielsted

9.      Valg af 1 revisor for 2 år – valg af revisor foregår ulige år.

10.  Eventuelt

Under eventuelt uddeles også KLR’s Årspris. Prisen gives, som annonceret i forrige nyhedsbrev, til en person der uegennyttigt arbejder for et lokalområde i Slagelse Kommunes landdistrikter. Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde og for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats udover det normale i ”det daglige foreningsarbejde” i lokalområdet. Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket. Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet, eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt, til gavn for en større del af lokalområdet.

 

Prisen er på 5.000,00 kr. og indstilling til prisen skulle være KLR i hænde senest 31. august.

Bestyrelsen har gennemgået de indkomne indstillinger og vil på generalforsamlingen kåre vinder og uddele årets pris.

 

I week-enden d. 18. og 19. september var en del af os til den regionale Landdistriktskonference, der i år var henlagt til kursuscenteret ”Klinten” i Rødvig. Temaet for dette års konference var ”Den bæredygtige Landsby”. Såvel lørdag som søndag var der flere meget interessante indlæg om en bæredygtig udviklingen af vores landdistrikter og landsbyer, og med begrebet ”en bæredygtig udvikling” menes en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” Det var en super spændende week-end, der gav stof til eftertanke. Næste års tema bliver formentlig ”Borgerinvolvering – hvorledes sikrer vi et levende og effektivt nærdemokrati”.

 

Ved Byrådets budgetforlig, eller for nogen Budgetforlis, blev det vedtaget at nedlægge Boeslunde og Vestermose skoler. Mange andre kommuner vil lukke væsentlig flere skoler i landdistrikterne, men det er jo ringe trøst for os på landet i Slagelse kommune i al almindelighed, og for borgerne i Boeslunde og omkring Vestermose i særdeleshed. Ændringerne på skoleområdet er dog ikke slut endnu, alle skoler i kommunen kan forvente ændring i driften, idet 24 skoledistrikter skal blive til 12. Som tidligere nævnt deltager KLR ikke i debatten, for det der er en god løsning i det ene landdistrikt, kan være en dårlig løsning for et andet. KLR vil derimod stadig gerne være behjælpelig med f.eks. afholdelse af borgermøder på tværs af ”sognegrænserne” og mellem flere Lokal- og Landsbyråd, hvis der er et ønske herom.

 

På bestyrelsens vegne Lars Schou.